รหัสประจำตัว และรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับเข้าสู่ระบบหน้าเว็บ reg.sut.ac.th
1. นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ
      ประจำปี พ.ศ. 2562
      ประจำปี พ.ศ. 2564
      ประจำปี พ.ศ. 2565
2. ค่านิยม วิสัยทัศน์ (Vision) ของศูนย์บริการการศึกษา
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (QMRC)
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) และผู้ควบคุมเอกสาร (DC)
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ระดับฝ่าย
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน (Internal Auditor)
7. แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ
      ประจำปีงบประมาณ 2565
      ประจำปีงบประมาณ 2566
      ประจำปีงบประมาณ 2567
8. แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Plan)
      ประจำปีงบประมาณ 2565
      ประจำปีงบประมาณ 2566
      ประจำปีงบประมาณ 2567
รหัสพนักงาน :
รหัสผ่าน :