ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2564
ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :