จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 14/8/2565

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตป.ตรี คลังหน่วยกิตป.โท คลังหน่วยกิตป.เอก คลังหน่วยกิตป.ตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)ป.โท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)ป.เอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)สัมฤทธิบัตรนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 698 - 8 12 - - - - - - 678 - - - 2 - - - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 820 476 163 168 - - - - 12 1 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1156 1018 36 81 - - - - 21 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1033 850 93 90 - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 588 565 8 15 - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10661 9760 667 199 - - - - 35 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 311 311 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 233 233 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 928 909 17 - - - - - 2 - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1642814122992565----701678---2-----
รวม 1642814122992565----701678---2-----