สำนักวิชา และหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชา / ระดับลำดับที่หลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี 1. คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 2. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปริญญาตรี 3. ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4. ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปริญญาตรี 5. ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 6. ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปริญญาตรี 7. วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปริญญาตรี 8. วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี 9. เคมี
ปริญญาตรี 10. เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปริญญาตรี 11. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาตรี 1. การจัดการ
ปริญญาตรี 2. วิทยาการสารสนเทศ
ปริญญาตรี 3. วิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า
ปริญญาตรี 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 5. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปริญญาตรี 2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปริญญาตรี 3. เทคโนโลยีการเกษตร (ยังไม่สังกัดสาขา)
ปริญญาตรี 4. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาตรี 5. 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี 1. แพทยศาสตร์
ปริญญาตรี 2. 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 1. Program Test
ปริญญาตรี 2. วิศวกรรมการผลิต
ปริญญาตรี 3. วิศวกรรมขนส่ง
ปริญญาตรี 4. วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ปริญญาตรี 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 6. วิศวกรรมธรณี
ปริญญาตรี 7. วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปริญญาตรี 8. วิศวกรรมยานยนต์
ปริญญาตรี 9. วิศวกรรมศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา)
ปริญญาตรี 10. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 11. วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 12. วิศวกรรมอากาศยาน
ปริญญาตรี 13. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี 14. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาตรี 15. วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี 16. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ปริญญาตรี 17. วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรี 18. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี 19. วิศวกรรมเซรามิก
ปริญญาตรี 20. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปริญญาตรี 21. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรี 22. วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี 23. วิศวกรรมโลหการ
ปริญญาตรี 24. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรี 25. เทคโนโลยีการพิมพ์
ปริญญาตรี 26. เทคโนโลยีธรณี
ปริญญาตรี 27. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ปริญญาตรี 28. 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรี 1. พยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรี 2. 
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี 1. 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี 1. สาธารณสุข (ยังไม่สังกัดสาขา)
ปริญญาตรี 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรี 4. 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท 1. การรับรู้จากระยะไกล
ปริญญาโท 2. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท 3. คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาโท 4. จุลชีววิทยา
ปริญญาโท 5. ชีววิทยา
ปริญญาโท 6. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท 7. ชีวเคมี
ปริญญาโท 8. ชีวเวชศาสตร์
ปริญญาโท 9. ฟิสิกส์
ปริญญาโท 10. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาโท 11. ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาโท 12. เคมี
ปริญญาโท 13. เทคโนโลยีเลเซอร์
ปริญญาโท 14. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาโท 1. การจัดการ
ปริญญาโท 2. การจัดการ (การจัดการและการประเมินโครงการ)
ปริญญาโท 3. การจัดการ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาโท 4. การจัดการ (ผู้ประกอบการ)
ปริญญาโท 5. ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท 6. ภาษาอังกฤษศึกษา
ปริญญาโท 7. ยังไม่สังกัดหลักสูตร-การจัดการ
ปริญญาโท 8. วิทยาการสารสนเทศ
ปริญญาโท 9. สหกิจศึกษา
ปริญญาโท 10. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาโท 1. พืชศาสตร์
ปริญญาโท 2. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปริญญาโท 3. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปริญญาโท 4. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาโท 5. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท 6. 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท 1. การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ปริญญาโท 2. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ปริญญาโท 3. วิศวกรรมการผลิต
ปริญญาโท 4. วิศวกรรมขนส่ง
ปริญญาโท 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท 6. วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปริญญาโท 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท 8. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาโท 9. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท 10. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ปริญญาโท 11. วิศวกรรมเคมี
ปริญญาโท 12. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท 13. วิศวกรรมเซรามิก
ปริญญาโท 14. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปริญญาโท 15. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท 16. วิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท 17. วิศวกรรมโลหการ
ปริญญาโท 18. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท 19. วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
ปริญญาโท 20. เทคโนโลยีธรณี
ปริญญาโท 21. 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท 1. มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปริญญาเอก 1. การรับรู้จากระยะไกล
ปริญญาเอก 2. คณิตศาสตร์
ปริญญาเอก 3. คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาเอก 4. จุลชีววิทยา
ปริญญาเอก 5. ชีววิทยา
ปริญญาเอก 6. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก 7. ชีวเคมี
ปริญญาเอก 8. ชีวเวชศาสตร์
ปริญญาเอก 9. ฟิสิกส์
ปริญญาเอก 10. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาเอก 11. ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาเอก 12. เคมี
ปริญญาเอก 13. เทคโนโลยีเลเซอร์
ปริญญาเอก 14. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ปริญญาเอก 1. การจัดการ
ปริญญาเอก 2. ภาษาอังกฤษศึกษา
ปริญญาเอก 3. วิทยาการสารสนเทศ
ปริญญาเอก 4. สหกิจศึกษา
ปริญญาเอก 5. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอก 1. พืชศาสตร์
ปริญญาเอก 2. เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปริญญาเอก 3. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปริญญาเอก 4. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาเอก 5. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาเอก 6. 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาเอก 1. การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ปริญญาเอก 2. วิศวกรรมการผลิต
ปริญญาเอก 3. วิศวกรรมขนส่ง
ปริญญาเอก 4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาเอก 5. วิศวกรรมพอลิเมอร์
ปริญญาเอก 6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก 7. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
ปริญญาเอก 8. วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาเอก 9. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ปริญญาเอก 10. วิศวกรรมเคมี
ปริญญาเอก 11. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก 12. วิศวกรรมเซรามิก
ปริญญาเอก 13. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาเอก 14. วิศวกรรมโยธา
ปริญญาเอก 15. วิศวกรรมโลหการ
ปริญญาเอก 16. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาเอก 17. เทคโนโลยีธรณี
ปริญญาเอก 18.