จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 19/11/2562

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 724 394 149 181 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1576 1455 43 78 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1232 1047 85 100 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 554 533 14 7 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10532 9712 615 204 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 339 339 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 189 189 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 870 857 13 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1601614526919570---1-----
รวม 1601614526919570---1-----