จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 18/9/2563

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 209 209 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 766 445 145 176 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1546 1420 50 76 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1222 1055 79 88 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 575 549 14 12 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11462 10555 698 208 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 349 349 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 227 227 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 857 848 9 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1721315657995560---1-----
รวม 1721315657995560---1-----