จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 24/6/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 809 504 124 181 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1787 1662 43 82 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1466 1286 77 103 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 533 533 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11530 10804 505 220 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 360 360 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 139 139 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1168 1151 17 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1779216439766586---1-----
รวม 1779216439766586---1-----