จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 22/8/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 833 503 143 187 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1834 1689 56 89 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1471 1280 86 105 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 542 527 15 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11571 10731 619 220 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 354 354 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 150 150 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1170 1153 17 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1792516387936601---1-----
รวม 1792516387936601---1-----