จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 27/4/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 721 405 126 185 - - - - 5 - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1632 1497 43 83 - - - - 3 6 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1263 1070 82 104 - - - - 7 - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 489 489 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10290 9542 526 221 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 301 301 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1026 1007 19 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1583314422796593---1156---
รวม 1583314422796593---1156---