จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 24/1/2563

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 705 391 140 174 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1526 1409 42 75 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1165 986 82 97 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 551 530 14 7 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10074 9303 572 198 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 338 338 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 189 189 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 853 840 13 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1540113986863551---1-----
รวม 1540113986863551---1-----