จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 3/12/2563

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตป.ตรี คลังหน่วยกิตนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 207 - - - - - - - - - 207 - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 712 406 135 171 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1372 1255 49 68 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1075 907 79 89 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 572 546 11 15 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10347 9473 666 207 - - - 1 - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 330 330 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 227 227 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 850 841 9 - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1569213985949550---1--207---
รวม 1569213985949550---1--207---