จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 15/9/2562

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 801 468 153 180 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1763 1634 47 82 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1418 1234 86 98 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 555 533 19 3 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11496 10658 634 202 - - - 2 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 340 340 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 190 190 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1100 1086 14 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1766316143953565---2-----
รวม 1766316143953565---2-----