จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 17/10/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 749 437 132 180 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1612 1483 47 82 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1274 1098 76 100 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 541 526 15 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10570 9817 544 208 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 353 353 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 150 150 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 996 979 17 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1624514843831570---1-----
รวม 1624514843831570---1-----