จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 9/7/2563

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 206 206 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 762 455 135 172 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1560 1447 43 70 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1240 1077 72 91 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 569 548 12 9 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11475 10720 561 193 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 354 354 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 223 223 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1050 1038 12 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1743916068835535---1-----
รวม 1743916068835535---1-----