จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 25/7/2564

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตป.ตรี คลังหน่วยกิตป.โท คลังหน่วยกิตป.เอก คลังหน่วยกิตป.ตรี คลังหน่วยกิตป.ตรี คลังหน่วยกิตป.ตรี คลังหน่วยกิตนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 426 - 3 2 - - - - - - 421 - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 733 443 121 169 - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1318 1212 40 66 - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1041 888 67 86 - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 582 557 10 15 - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10897 10156 557 183 - - - 1 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 329 329 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 225 225 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1043 1035 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1659414845806521---1--421--------
รวม 1659414845806521---1--421--------