จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 22/3/2562

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 750 431 132 187 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1565 1439 45 81 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1223 1042 79 102 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 535 523 12 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10155 9362 579 212 - - - 2 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 351 351 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 150 150 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 963 947 16 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1569214245863582---2-----
รวม 1569214245863582---2-----