จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 21/1/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 738 414 135 184 - - - - 5 - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1669 1532 45 83 - - - - 3 6 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1328 1125 88 108 - - - - 7 - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 490 490 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10744 9964 550 229 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 305 305 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1049 1030 19 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1643414971837604---1156---
รวม 1643414971837604---1156---