จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 20/11/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 751 415 140 191 - - - - 5 - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1719 1569 50 91 - - - - 3 6 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1358 1142 95 114 - - - - 7 - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 490 490 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10941 10116 580 244 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 306 306 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1063 1043 20 - - - - - - - - - -
-Admin Center 0 - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1673915192885640---1156---
รวม 1673915192885640---1156---