จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 22/5/2562

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 742 428 131 183 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1549 1425 45 79 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1199 1022 77 100 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 532 520 12 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9977 9205 561 209 - - - 2 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 351 351 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 150 150 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 958 942 16 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1545814043842571---2-----
รวม 1545814043842571---2-----