จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 28/5/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 812 507 115 185 - - - - 5 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1782 1645 43 85 - - - - 3 6 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1504 1288 92 117 - - - - 7 - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1731 1713 18 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 12106 11332 546 228 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 337 337 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1838316933814615----156--
รวม 1838316933814615----156--