จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 11/4/2564

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตป.ตรี คลังหน่วยกิตป.โท คลังหน่วยกิตป.เอก คลังหน่วยกิตนานาชาติ
- : -
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 308 - 3 2 - - - - - - 303 - - - - -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 741 445 125 171 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1432 1320 44 68 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1060 899 73 88 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 613 588 10 15 - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10989 10209 588 191 - - - 1 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 383 383 - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 242 242 - - - - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 897 888 9 - - - - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1666514974852535---1--303-----
รวม 1666514974852535---1--303-----