จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 5/4/2563

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 700 384 140 176 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1522 1400 46 76 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1153 981 79 93 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 551 530 14 7 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10039 9253 586 199 - - - 1 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 337 337 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 189 189 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 852 840 12 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1534313914877551---1-----
รวม 1534313914877551---1-----