จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 25/4/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 719 416 113 185 - - - - 5 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1385 1248 43 85 - - - - 3 6 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1362 1145 92 118 - - - - 7 - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1305 1287 18 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9729 8954 546 229 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 272 272 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 71 71 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1484313393812617----156--
รวม 1484313393812617----156--