จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 26/3/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 726 417 117 187 - - - - 5 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1512 1370 46 86 - - - - 3 7 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1376 1152 97 120 - - - - 7 - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1309 1291 18 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9816 9016 565 235 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 272 272 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 71 71 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1508213589843628----157--
รวม 1508213589843628----157--