จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 21/7/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 868 504 157 202 - - - - 5 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1881 1710 62 100 - - - - 3 6 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1527 1297 101 122 - - - - 7 - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 491 491 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11878 10955 662 261 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 309 309 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1226 1206 20 - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 18291165831002685----156--
รวม 18291165831002685----156--