จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 23/9/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 747 418 137 187 - - - - 5 - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1722 1574 52 87 - - - - 3 6 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1351 1141 89 114 - - - - 7 - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 490 490 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10936 10137 560 238 - - - 1 - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 307 307 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 111 111 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1066 1046 20 - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1673015224858626---1156--
รวม 1673015224858626---1156--