จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 10/12/2561

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 752 435 132 185 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1603 1471 49 83 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1274 1090 80 104 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 540 525 15 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10514 9710 585 217 - - - 2 - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 353 353 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 150 150 - - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 990 974 16 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1617614708877589---2-----
รวม 1617614708877589---2-----