จำนวนนักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามสำนักวิชา
ณ วันที่ 22/2/2560

รวมป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรี หลักสูตรพิเศษป.บัณฑิตป.บัณฑิตชั้นสูงป.ตรีอีกสาขาหนึ่งผู้ร่วมเรียน ป.ตรีผู้ร่วมเรียน บัณฑิตนานาชาติ
- : -
-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 726 421 117 188 - - - - - - - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1515 1380 42 86 - - - - - 7 - -
-สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1385 1169 97 119 - - - - - - - -
-สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1315 1297 18 - - - - - - - - -
-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9918 9109 576 233 - - - - - - - -
-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 273 273 - - - - - - - - - -
-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 71 71 - - - - - - - - - -
รวมในสำนักวิชา 1520313720850626-----7--
รวม 1520313720850626-----7--