535404AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
การประกอบการธุรกิจระบบอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535309
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00B1112BC46451M    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี46-44-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อาทิตย์13:00-16:00B1138BC13130W    
อาจารย์: อาจารย์จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.