552501BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
หน่วยกิต12 (12-0-24)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-13:00B1137BC20416W    
  อาทิตย์14:00-18:00B1137BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร
อาจารย์ แพทย์หญิง ดร.ปิยาอร นำไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 (นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.