คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 785/2561
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1086/2560 เรื่องการรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที ที่กองอำนวยการสอบ เพื่อที่จะได้รับมอบหมายภารกิจต่อไปสำหรับกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายให้คุมห้องสอบซ้ำซ้อน เมื่อหมดคาบการสอบให้อยู่รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ให้เสนอชื่อบุคคลอื่น มาทำหน้าที่ แทนต่อคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และกรณีที่มีการคุมสอบแทนกันโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ และมติที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ยังมีกรรมการ บางท่านที่ยังแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 (ลงนาม) อนันต์ ทองระอา
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
รักษาการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา