คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 2385/2563
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563


เพื่อให้การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1778/2563 เรื่องเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กองอำนวยการสอบ ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อรับมอบหมายภารกิจ สำหรับกรรมการคุมสอบห้องสอบซ้ำซ้อนเมื่อหมดคาบการสอบให้รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมประสานงาน บริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีกรรมการบางท่านแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 (ลงนาม) กนต์ธร ชำนิประศาสน์
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.