คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 1807/2563
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม และวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 2100/2562 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กองอำนวยการสอบ ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อรับมอบหมายภารกิจ สำหรับกรรมการคุมสอบห้องสอบซ้ำซ้อนเมื่อหมดคาบการสอบให้รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมประสานงาน บริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีกรรมการบางท่านแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

 (ลงนาม) กนต์ธร ชำนิประศาสน์
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.