' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1)กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษารับทราบประกาศอัตราค่าทำเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกหักค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
-- รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถหักเงินในบัญชีธนาคาร(กรุงไทย)--
-- รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถหักเงินในบัญชีธนาคาร(ไทยพาณิชย์)--
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 3.ประกาศอาคารเรียนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
 4.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาฯ และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9103(OSCE)>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
 5.การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 สามารถแจ้งจบผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งส่งรูปชุดครุยแจ้งจบได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตามวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2558
 6.ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอน ภาค 3/2557
<<รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล 100 ท่าน>> นักศึกษาสามารถติดต่อรับของรางวัลเสื้อยืดสุดเท่ห์ ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ 08.30-16.30น.
(ผู้มารับของรางวัลโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงตน ทั้งนี้หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว จักถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย SUT-Wifi
ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย SUT-Wifi
หากเครื่องที่นักศึกษาใช้งานอยู่ติดไวรัส เครื่องจะส่ง packet ก่อกวนระบบเครือข่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานรายอื่น
ทางศูนย์คอมจำเป็นต้อง block เครื่องเหล่านั้น ทำให้ไม่สามารถจับสัญญาณ SUT-Wifi ได้
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ block list ได้ที่ http://web.sut.ac.th/ccs/antivirus
ทั้งนี้ให้ทำการกำจัดไวรัส และติดต่อเจ้าหน้าที่ (โทรภายใน 4803,4804,4808) เพื่อทำการปลด block เครื่องดังกล่าวจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปรกติ
ประกาศโดย   ศูนย์คอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2558
 8.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2558
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 9.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2558
นักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา ปริญญาตรี - โท - เอก รุ่นปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับบัตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 เวลา 9.00 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( เฉพาะปริญญาตรีจะได้รับ บัตรประจำตัวนักศึกษา + คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา + ปฏิทินการศึกษา )
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 10.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 1/2558) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 11.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 3/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 1/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 12.กำหนดการลดรายวิชาแล้วได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน [1/2558]
นักศึกษาที่ทำรายการลดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2558
ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค. 2558 นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน
แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการครั้งละ 50.- บาท หากนักศึกษาทำรายการลดรายวิชาหลังจากนี้นักศึกษาต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 13.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (หักบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 23 ก.ค. 58 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 24 ก.ค. 2558 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 27 ก.ค. 58 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 58 เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 14.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สำหรับนักศึกษาปกติ)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 23 ก.ค. 2558 ซึ่งวันที่ 23 ก.ค. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 23 ก.ค. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 15.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2-23 ก.ค. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5-15 ก.ย. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 27 ก.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 16 ก.ย. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 58]
= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 16.การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์ ระบบทะเบียนฯ (www.reg.sut.ac.th)
เริ่มยื่นคำขอในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
หลังยื่นคำขอแล้วเริ่มถ่ายรูปทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016, 044-223017
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 17.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ -- ขั้นตอนการเบิก--
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้าย
- : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
- : หลักสูตรนอกเวลาแมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 18.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา