' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.ด่วนที่สุด! ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ แต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตั้งแต่วันที่ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ (ตามปฏทินการชำระเงินแนบท้าย) หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและ นักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 19 พ.ย. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 2.ด่วนที่สุด! กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่ 9-15 ตุลาคม 2558 กรณี ตัดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 (ธนาคารจะตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาวันที่ 16 ต.ค. 2558) ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 # กรณีค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี หลังจากกลับจากสหกิจศึกษา แต่ต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า) =ตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2558
 4.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9103(OSCE)>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2558
 5.ด่วนที่สุด! นักศึกษาทึ่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 นี้ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2558 เพื่อเขียนคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับด่วนที่สุด*** มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 6.ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา 1/2558
นักศึกษาทุกท่านสามารถเข้าทำการประเมินการสอนภาคการศึกษา 1/2558 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ได้ที่ http://reg.sut.ac.th
<<(คู่มือขั้นตอนการประเมิน)>> รายชื่อนักศึกษาที่ประเมินถือเป็น "ความลับ" ไม่เปิดเผย

สำหรับนักศึกษาที่ประเมินการสอนอย่างครบถ้วน และมีลำดับการประเมินลงท้ายด้วย เลข 0 จำนวน 100 คนแรก จะได้รับของเสื้อยืดสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอน ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีในภาคการศึกษาถัดไปทาง http://fda.sut.ac.th, http://reg.sut.ac.th และ http://elearning.sut.ac.th
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 7.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 (เพิ่มเติม)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (เพิ่มเติม) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1)กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษารับทราบประกาศอัตราค่าทำเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 8.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1)กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษารับทราบประกาศอัตราค่าทำเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 9.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
สำหรับนักศึกษาแจ้งจบ ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนูตรวจสอบแจ้งจบ
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 10.ตารางสอบซ้ำซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ >===ที่นี่===<
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 11.ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบกลางภาค ภาค 1/2558
ขอให้นักศึกษาดูห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบกลางภาค ภาค 1/2558 เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบได้ที่ http://www.reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 12.ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค
ด้วยในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมถึงวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ภาค 1/2558 จึงประกาศงดการเรียนการสอนรายละเอียดตามประกาศดังนี้<<<ประกาศงดการเรียนการสอน>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนฯ   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 13.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกหักค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
-- รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถหักเงินในบัญชีธนาคาร(กรุงไทย)--
-- รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถหักเงินในบัญชีธนาคาร(ไทยพาณิชย์)--
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 14.ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอน ภาค 3/2557
<<รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล 100 ท่าน>> นักศึกษาสามารถติดต่อรับของรางวัลเสื้อยืดสุดเท่ห์ ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ 08.30-16.30น.
(ผู้มารับของรางวัลโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงตน ทั้งนี้หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว จักถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 15.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2558
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2558
 16.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 1/2558) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 17.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 3/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 8 ก.ค. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 1/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 18.กำหนดการลดรายวิชาแล้วได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน [1/2558]
นักศึกษาที่ทำรายการลดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2558
ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค. 2558 นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน
แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการครั้งละ 50.- บาท หากนักศึกษาทำรายการลดรายวิชาหลังจากนี้นักศึกษาต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 19.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (หักบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 23 ก.ค. 58 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 24 ก.ค. 2558 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 27 ก.ค. 58 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 58 เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 20.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สำหรับนักศึกษาปกติ)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 23 ก.ค. 2558 ซึ่งวันที่ 23 ก.ค. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 23 ก.ค. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 21.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2-23 ก.ค. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5-15 ก.ย. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 27 ก.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 16 ก.ย. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 58]
= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 22.การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์ ระบบทะเบียนฯ (www.reg.sut.ac.th)
เริ่มยื่นคำขอในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
หลังยื่นคำขอแล้วเริ่มถ่ายรูปทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016, 044-223017
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ -- ขั้นตอนการเบิก--
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้าย
- : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
- : หลักสูตรนอกเวลาแมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 24.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา