' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี สำหรับ นศ. ชั้นปี 2 ขึ้นไป ภาค 3/2559
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา โทร. 044-223115)
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 3/2559 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 60 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 3/2559 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใด ที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียนเรียน 3/2559 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เช่น หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
 4.ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก English Proficiency Test (EPT)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 <<<ผลสอบ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 5.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้มาติดต่อชำระเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันก่อนปลายภาค (Final) หรือตามวันที่ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผัน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่ได้เข้าสอบ Final ในภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตรวจสอบรายชื่อค้างเงินได้ที่นี่ [ค้างค่าหอพัก] [ค้างเงินยืมฉุกเฉิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2560
 6.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตามที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบการปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (สุรนารีเกมส์) เป็นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ได้ที่ http://reg.sut.ac.th เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 7.ด่วนที่สุด! เปลียนแปลงปฏิทินการชำระเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอขอปรับปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เลื่อนการจัดการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (สุรนารีเกมส์) เป็นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 มีนาคม 2560 ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการชำระเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ซึ่งให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ปฏิทินการชำระเงิน => [สำหรับ นศ. ปกติ] [สำหรับ นศ. ทุน] [โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 8.ผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2559
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2559
<<รายนามนักศึกษาดังไฟล์แนบ>>
นักศึกษาผู้โชคดีสามารถนำหลักฐาน บัตรประจำตัวนักศึกษา (โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดที่สุภาพ) เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ในเวลาทำการ 8:30 – 16:30 น.)
หมายเหตุ :
- รายนามนักศึกษาผู้โชคดีจักยึดข้อมูลตามรหัสประจำตัวที่ปรากฏเป็นหลัก
- ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในช่วงวันที่กำหนดจักถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2559
 9.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 10.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา <<ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้>> และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 11.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท #ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันสิ้นสุดการชำระเงินค่าหอพัก และเงินยืมฉุกเฉิน เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 10 ก.พ. 60 เป็นวันที่ 27 ม.ค. 60
สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ --> นักศึกษาปกติ / นักศึกษาทุน / นักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาแพทย์ / นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 12.กำหนดการลดรายวิชาแล้วได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน [2/2559]
นักศึกษาที่ทำรายการลดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตั้งแต่วันที่ 7-11 พ.ย. 2559 นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน
แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการครั้งละ 50.- บาท หากนักศึกษาทำรายการลดรายวิชาหลังจากนี้นักศึกษาต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 13.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2559
 14.กำหนดวันถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท – เอก )
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ได้กำหนดวันถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท – เอก ) วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาควรเตรียมเสื้อสูทสีดำหรือสีกรมท่า เนคไทสีพื้นหรือสีเข้ม ไม่มีลวดลาย มาเพื่อสวมใส่ถ่ายรูปทำบัตรด้วย
- กำหนดการ และคำแนะนำในการแต่งกาย
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2560
 15.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน 2559 -
01 : หนังสือรับรอง ปีการศึกษา 2559
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556

รายละเอียดต่อไปที่ประกาศ ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง (เอกสารจากกรมบัญชีกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา