ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  6/7/2563 - 12/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ IST30 1105
(3) 30,
L1
 525482
(4) 1,
L1
  538306
(4) 1,
L1
 IST30 1105
(3) 7,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 
อังคาร IST30 1105
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  IST30 1105
(3) 9,
L1
   203401
(3) 4,
L1
 
     102106
(1) 15,
EXAM
    
     102106
(1) 17,
EXAM
    
     102106
(1) 5,
EXAM
    
     102106
(1) 7,
EXAM
    
     102106
(1) 9,
EXAM
    
        538420
(4) 1,
L1
   
พุธ IST30 1105
(3) 21,
L1
        203401
(3) 1,
L1
  
 105103
(4) 1,
EXAM
        
   525304
(4) 2,
L1
        
   585303
(4) 1,
L1
        
พฤหัสบดี 529421
(3) 1,
L1
 529421
(3) 1,
L1
    582200
(1) 1,
L1
  203401
(3) 4,
L1
  
 102111
(4) 1,
EXAM
        
 102111
(4) 2,
EXAM
        
 102111
(4) 4,
EXAM
        
 102111
(4) 5,
EXAM
        
   530317
(4) 1,
L1
        
ศุกร์ IST30 1105
(3) 1,
L1
 533496
(1) 1,
L1
 523497
(4) 1,
L1
 524381
(1) 2,
L1
   526411
(3) 1,
L1
     323425
(3) 1,
EXAM
     
เสาร์  1131131
(2) 1,
L2
   1131132
(3) 1,
L2
    
 102121
(4) 1,
EXAM
        
อาทิตย์  1131133
(3) 1,
L2
  1131134
(2) 1,
L2
    
 529463
(3) 1,
EXAM
 102122
(1) 1,
EXAM
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
8 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.