รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980819 นายธนชิต จินาพร  Chemistry (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
3 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
7 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
8 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย  CE10
9 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
10 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
11 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
12 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
14 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย  CPE10
15 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม  CE10
16 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
17 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE10
19 B5921041 นางสาวอัญมณี วงศ์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง  IE10
22 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
23 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE10
24 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
26 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering10
27 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร  CPE10
28 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
29 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
30 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.