รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา  INFORMATION SCIENCE10
2 B5872220 นางสาวกัญญารัตน์ เกตุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
7 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME40
8 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
9 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
10 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
11 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5909735 นางสาวสุพิญญา พ่วงกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE10
14 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5911813 นายวรัญญู รุ่งเช้า  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
17 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
18 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE10
19 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
20 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE10
21 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
22 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering10
23 B5922109 นายภานุรุจ ศรีน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
26 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
27 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
29 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.