รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
5 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
6 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
7 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering10
8 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์  EE10
9 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME10
10 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering10
11 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE10
12 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ  Automotive Engineering10
13 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย  EE10
14 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า  EE10
15 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
16 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี  CME10
17 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน  CME10
18 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME10
19 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
21 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE10
23 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE10
24 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม  Mechatronics Engineering10
25 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
26 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.