รายชื่อนศ.
รายวิชา525462 : BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
2 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
3 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
4 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
5 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
6 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
7 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
8 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
9 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
10 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
11 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
12 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
13 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
14 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
15 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
16 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
17 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
18 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
19 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
20 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
21 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
22 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
23 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
24 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
25 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
26 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
27 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
28 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
29 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
30 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
31 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
32 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
33 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
34 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
35 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
36 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
37 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
38 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
39 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
40 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
41 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
42 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
43 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
44 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
45 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
46 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
47 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
48 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
49 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
50 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
51 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
52 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
53 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
54 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
55 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
56 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
57 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
58 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.