รายชื่อนศ.
รายวิชา530314 : THEORY OF STRUCTURES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน  CE10
2 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
3 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด นักศึกษาแจ้งจบ CE10
4 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
5 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
6 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
7 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
8 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
9 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
10 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
11 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
12 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
13 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
14 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
15 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
16 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
17 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
18 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
19 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
20 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.