รายชื่อนศ.
รายวิชา535404 : AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม นักศึกษาแจ้งจบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
45 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.