รายชื่อนศ.
รายวิชา582200 : CIVIL ENGINEERING PROFESSION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล  Civil Engineering10
2 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์  Civil Engineering10
3 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering10
4 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์  Civil Engineering10
5 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
6 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
7 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
8 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
9 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering10
10 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
11 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  Petrochemical and Polymer Engineering10
12 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering10
13 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
14 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering10
15 B6234263 นายภัทรพล เมืองดี  Civil Engineering10
16 B6234386 Mr.ROTHA YUN  Civil Engineering10
17 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
18 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  Civil Engineering10
19 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
20 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  Civil Engineering10
21 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering10
22 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering10
23 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
24 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.