รายชื่อนศ.
รายวิชา538420 : SALT MINING TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง  Geological Engineering10
2 B5926312 นายชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก  Geological Engineering10
3 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
4 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
5 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
6 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
7 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
8 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
9 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
10 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
11 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
12 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
13 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
14 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
15 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
16 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
17 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
18 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
19 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
20 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
21 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
22 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
23 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
24 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
25 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
26 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
27 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
28 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.