รายชื่อนศ.
รายวิชา539202 : ELECTRONIC DEVICES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
2 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
3 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
4 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
5 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
6 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
7 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
8 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
9 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
10 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
11 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
12 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
13 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
14 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
15 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
16 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
17 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
18 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
19 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
20 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
21 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
22 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
23 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
24 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
25 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
26 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
27 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
28 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
29 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
30 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
31 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
32 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
33 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
34 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.