รายชื่อนศ.
รายวิชา552501 : BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302207 นางสาวเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
2 M6300623 นางสาวอชิรญา ทิมทอง  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
3 M6300593 นางหนึ่งฤทัย ประเสริฐ  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
4 M6300555 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
5 M6300562 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
6 M6300548 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
7 M6300524 นางสาวปริตตา วงศ์สูงยาง  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
8 M6300630 นางสาวปริณดา สันติชาติงาม  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
9 M6300531 นายธรรมรงค์ สีล้ง  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
10 M6300586 นายณัฏฐ์ชญาภรณ์ สิงห์โคตร  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
11 M6300609 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
12 M6300579 นายกฤตกร มหาสงคราม  BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.