รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
2 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ  BIOLOGY (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี  CPE10
5 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE10
6 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
7 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
8 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
9 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
10 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
11 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
12 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
13 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
14 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา  Agricultural and Food Engineering10
15 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล  Agricultural and Food Engineering10
16 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering10
17 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ  Environmental Engineering10
18 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
19 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE10
20 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE10
21 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B5920075 นายนำชัย ขะที  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
25 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
26 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก  CPE10
27 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์  Electronic Engineering10
28 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง  CPE10
29 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
30 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.