ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
2 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS