ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 2 1 526498 CERAMIC ENGINEERING PROJECT