ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 203431 KOREAN 1
2 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 1 0 203431 KOREAN 1
3 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 1 0 203431 KOREAN 1
4 B5851997 นางสาวเสาวนีย์ หยวกฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
5 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว FOOD TECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
6 B5871155 นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา INFORMATION SCIENCE 1 0 203431 KOREAN 1
7 B5872220 นางสาวกัญญารัตน์ เกตุชาติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 203431 KOREAN 1
8 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 0 203431 KOREAN 1
9 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ Electronic Engineering 1 0 203431 KOREAN 1
10 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก Electronic Engineering 1 0 203431 KOREAN 1
11 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 0 203431 KOREAN 1
12 B5909735 นางสาวสุพิญญา พ่วงกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 0 203431 KOREAN 1
13 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 0 203431 KOREAN 1
14 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 203431 KOREAN 1
15 B5911813 นายวรัญญู รุ่งเช้า Transportation Engineering And Logistics 1 0 203431 KOREAN 1
16 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู Electronic Engineering 1 1 203431 KOREAN 1
17 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 1 1 203431 KOREAN 1
18 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 0 203431 KOREAN 1
19 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี EE 1 0 203431 KOREAN 1
20 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 0 203431 KOREAN 1
21 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 0 203431 KOREAN 1
22 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู Electronic Engineering 1 0 203431 KOREAN 1
23 B5922109 นายภานุรุจ ศรีน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 203431 KOREAN 1
24 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค Transportation And Logistics Engineering 1 1 203431 KOREAN 1
25 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก IE 1 1 203431 KOREAN 1
26 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 1 203431 KOREAN 1
27 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ Transportation And Logistics Engineering 1 3 203431 KOREAN 1
28 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด TCE 1 1 203431 KOREAN 1
29 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 203431 KOREAN 1
30 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 203431 KOREAN 1
31 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด ChemE 2 1 203431 KOREAN 1
32 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน CME 2 0 203431 KOREAN 1
33 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์ Electronic Engineering 2 0 203431 KOREAN 1
34 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 2 0 203431 KOREAN 1
35 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ EE 2 0 203431 KOREAN 1
36 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ ME 2 0 203431 KOREAN 1
37 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์ Automotive Engineering 2 0 203431 KOREAN 1
38 B5909285 นายนภัส เปียเมือง CE 2 0 203431 KOREAN 1
39 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ Automotive Engineering 2 0 203431 KOREAN 1
40 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย EE 2 0 203431 KOREAN 1
41 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า EE 2 0 203431 KOREAN 1
42 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย Electronic Engineering 2 3 203431 KOREAN 1
43 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี CME 2 0 203431 KOREAN 1
44 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน CME 2 0 203431 KOREAN 1
45 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย ME 2 0 203431 KOREAN 1
46 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 203431 KOREAN 1
47 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ FOOD TECHNOLOGY 2 0 203431 KOREAN 1
48 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี FOOD TECHNOLOGY 2 0 203431 KOREAN 1
49 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 203431 KOREAN 1
50 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 2 3 203431 KOREAN 1
51 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 203431 KOREAN 1
52 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร IE 2 1 203431 KOREAN 1
53 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง IE 2 1 203431 KOREAN 1
54 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม Mechatronics Engineering 2 3 203431 KOREAN 1
55 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 2 1 203431 KOREAN 1
56 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 2 1 203431 KOREAN 1
57 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 2 1 203431 KOREAN 1
58 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
59 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล Transportation Engineering And Logistics 3 3 203431 KOREAN 1
60 B5871377 นายชานนท์ ทรัพย์นภาพันธ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 203431 KOREAN 1
61 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล INFORMATION SCIENCE 3 1 203431 KOREAN 1
62 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ IE 3 0 203431 KOREAN 1
63 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน IE 3 0 203431 KOREAN 1
64 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย CE 3 0 203431 KOREAN 1
65 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 3 0 203431 KOREAN 1
66 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร TCE 3 0 203431 KOREAN 1
67 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 3 0 203431 KOREAN 1
68 B5913350 นางสาวสบันงา เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 0 203431 KOREAN 1
69 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 3 1 203431 KOREAN 1
70 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย CPE 3 0 203431 KOREAN 1
71 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม CE 3 0 203431 KOREAN 1
72 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ TCE 3 0 203431 KOREAN 1
73 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 0 203431 KOREAN 1
74 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 3 0 203431 KOREAN 1
75 B5921041 นางสาวอัญมณี วงศ์ดี Transportation Engineering And Logistics 3 0 203431 KOREAN 1
76 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
77 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง IE 3 0 203431 KOREAN 1
78 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี IE 3 0 203431 KOREAN 1
79 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล ChemE 3 0 203431 KOREAN 1
80 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 203431 KOREAN 1
81 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์ Mechatronics Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
82 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น Mechatronics Engineering 3 3 203431 KOREAN 1
83 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร CPE 3 0 203431 KOREAN 1
84 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า Mechatronics Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
85 B5980819 นายธนชิต จินาพร Chemistry (Honors Program) 3 0 203431 KOREAN 1
86 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
87 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 3 1 203431 KOREAN 1
88 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม TCE 4 0 203431 KOREAN 1
89 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด CE 4 1 203431 KOREAN 1
90 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง CPE 4 0 203431 KOREAN 1
91 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 4 0 203431 KOREAN 1
92 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 4 0 203431 KOREAN 1
93 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู Electronic Engineering 4 3 203431 KOREAN 1
94 B5909025 นางสาวธนภรณ์ สุนทะวงค์ Electronic Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
95 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 4 1 203431 KOREAN 1
96 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก CPE 4 0 203431 KOREAN 1
97 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ Environmental Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
98 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 4 0 203431 KOREAN 1
99 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง CPE 4 0 203431 KOREAN 1
100 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี CPE 4 0 203431 KOREAN 1
101 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 4 0 203431 KOREAN 1
102 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน ME 4 0 203431 KOREAN 1
103 B5920075 นายนำชัย ขะที PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 1 203431 KOREAN 1
104 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน Agricultural and Food Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
105 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา Agricultural and Food Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
106 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 4 0 203431 KOREAN 1
107 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 4 1 203431 KOREAN 1
108 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 4 0 203431 KOREAN 1
109 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 4 0 203431 KOREAN 1
110 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน FOOD TECHNOLOGY 4 1 203431 KOREAN 1
111 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์ MATHEMATICS 4 0 203431 KOREAN 1
112 B5980796 นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ BIOLOGY (Honors Program) 4 0 203431 KOREAN 1
113 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 1 203431 KOREAN 1
114 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 4 1 203431 KOREAN 1
115 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 1 203431 KOREAN 1
116 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 4 1 203431 KOREAN 1
117 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 4 1 203431 KOREAN 1