ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
2 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
3 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
4 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
5 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
6 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
7 B6002756 นายธนา หันตะ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
8 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
9 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
10 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
11 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
12 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
13 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
14 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
15 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
16 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
17 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
18 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
19 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
20 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
21 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
22 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
23 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
24 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
25 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
26 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
27 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
28 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
29 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
30 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
31 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
32 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
33 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
34 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
35 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
36 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
37 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
38 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
39 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
40 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
41 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
42 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
43 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
44 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
45 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
46 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
47 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
48 B6022266 นายคงเดช คำนึก ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
49 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
50 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
51 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
52 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
53 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
54 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
55 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
56 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
57 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
58 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING