ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
2 B5926312 นายชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
3 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
4 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
5 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
6 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
7 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
8 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
9 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
10 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
11 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
12 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
13 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
14 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
15 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
16 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
17 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
18 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
19 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
20 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
21 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
22 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
23 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
24 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
25 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
26 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
27 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY
28 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต Geological Engineering 1 1 538420 SALT MINING TECHNOLOGY