ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 1 0 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
2 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
3 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
4 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 0 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
5 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
6 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 1 0 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
7 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
8 B6115005 นายวิษณุ สมาน PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
9 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
10 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
11 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 1 528445 TEXTILE TECHNOLOGY