ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
2 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
3 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
4 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
5 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
6 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
7 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
8 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
9 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
10 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
11 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
12 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
13 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
14 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
15 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
16 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
17 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
18 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
19 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
20 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
21 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
22 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
23 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
24 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
25 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
26 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
27 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
28 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
29 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
30 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
31 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
32 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
33 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
34 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
35 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
36 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
37 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
38 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
39 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
40 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
41 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
42 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
43 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
44 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
45 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
46 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
47 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
48 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
49 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
50 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
51 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
52 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
53 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
54 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
55 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
56 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
57 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
58 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP