ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล Civil Engineering 1 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
2 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
3 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
4 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
5 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
6 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
7 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
8 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
9 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
10 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
11 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
12 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
13 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
14 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
15 B6234263 นายภัทรพล เมืองดี Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
16 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
17 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
18 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
19 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
20 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
21 B6234478 Ms.PIDA SEAB Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
22 B6234492 Mr.SOPHY HEANG Civil Engineering 1 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
23 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 0 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
24 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 1 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
25 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี Civil Engineering 2 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
26 B6119164 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ Mechanical Engineering 2 1 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION