ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
2 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
3 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
4 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 1 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
5 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
6 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
7 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
8 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
9 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม CERAMIC ENGINEERING 1 0 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS