ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300524 นางสาวปริตตา วงศ์สูงยาง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
2 M6300531 นายธรรมรงค์ สีล้ง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
3 M6300548 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
4 M6300555 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
5 M6300562 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
6 M6300579 นายกฤตกร มหาสงคราม BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
7 M6300586 นายณัฏฐ์ชญาภรณ์ สิงห์โคตร BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
8 M6300593 นางหนึ่งฤทัย ประเสริฐ BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
9 M6300609 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
10 M6300623 นางสาวอชิรญา ทิมทอง BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
11 M6300630 นางสาวปริณดา สันติชาติงาม BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
12 M6302207 นางสาวเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING 1 10 0 552501 BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ