ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II
2 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 559106 CALCULUS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING II