ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
2 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
3 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
4 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
5 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
6 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
7 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
8 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
9 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
10 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
11 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
12 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
13 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
14 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
15 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
16 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
17 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
18 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
19 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
20 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
21 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
22 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
23 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
24 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
25 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
26 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
27 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 10 1 539202 ELECTRONIC DEVICES
28 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539202 ELECTRONIC DEVICES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ