ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. เข้าสู่ระบบ : LOGIN
   

ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่
เมนู "เข้าสู่ระบบ" จากนั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านของ
นักศึกษาจะได้รับจากศูนย์บริการการศึกษา เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและ
รหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" ดังตัวอย่างหน้าจอด้านล่าง

 
  2. ลงทะเบียน
   

เมื่อนักศึกษาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน เมนูดังกล่าวจะปรากฎ เมื่ออยู่ในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการได้จาก เมนู "ปฏิทินการศึกษ" เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียนแล้ว ปุ่มดังกล่าวจะหายไป นักศึกษา จะตรวจสอบผล ได้จาก เมนู "ผลการลงทะเบียน"
จากนั้นเลือกรูปแบบ การลงทะเบียนซี่งมี 2 แบบ คือ

 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง
ทะเบียนและกดปุ่ม "บันทึก"

 
  2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา,เลือกรูปแบบการศึกษา
หรือกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้วิธีใช้งาน เลือกระดับการศึกษา,ป้อนรหัสวิชา,กลุ่มเรียน,
จำนวนหน่วยกิต และเลือกระบบเกรด จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูล

TIP
  • หากท่านไม่ทราบว่ามีรายวิชาใดเปิดสอนบ้าง ให้ Click ที่ MENU ค้นหารายวิชา
  • ใช้ MENU แสดงหลักสูตร เพื่อให้ระบบแสดงวิชาที่เปิด และตรงกับโครงสร้างหลักสูตร
  • ใช้ MENU คำนวนค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการทราบค่าใช้จ่าย ( ต้องไม่มี Error จากรายการลงทะเบียน ระบบจึงจะคำนวนให้)
  • ใช้ MENU แสดงตารางเรียน/สอบ เพื่อแสดงตารางเรียนตารางสอบ
  • รายการที่บันทึกไว้จะคงอยู่ในฐานข้อมูล หากยังไม่ได้ทำการยืนยันการลงทะเบียน
  หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "[ลบ]" ด้านหลังรายวิชานั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงทำการยืนยันการลงทะเบียน
  3. ยืนยันการลงทะเบียน
  การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักศึกษายังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่ เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน และตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกไว้ให้นักศึกษา กดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อตรวจสอบผลรายการจนมั่นใจให้ยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง จะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอีกไม่ได้
 
  4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ลด
 

เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้า เมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฎขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
นักศึกษาจะดำเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และเมื่อถึงช่วงที่นักศึกษาทำการ
เพิ่ม/ลดรายวิชา เมนู"ลงทะเบียนเพิ่มลด" จะปรากฎขึ้น นักศึกษา บันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ลด รายวิชาและมาชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร

**นักศึกษาสามารถพิมพ์แจ้งยอดการชำระเงินได้ทั่วประเทศและนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯได้ทุกสาขาทั่วประเทศ**